Mesačný Archív: október 2022

Program bohoslužieb – 17. – 23. oktober

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Telgárt

Tel. 048-6194615, mobil: 0902 036 689                                                                                                                                                              

TÝŽDEŇ 
Pondelok  17.október17:00+ Cyril, Mária a ost z rod.
Utorok 18. október17:00+ Ján (ročná)
Streda 19. október17:00+ Anton (40 – dňová)
Štvrtok 20. október7:30+ Mikuláš, Pavol a ost. z rod. Handulovej, Jackovej, Bukvovej
Piatok 21. október17:00+ Mária, Ján (panychída Mária)
Sobota 22. október7:30+ Jozef, Mária
20. nedeľa po  Päťdesiatnici 23. október10:00 14:00 Za farnosť  
Večiereň
  • Prosím záujemcov o ročné predplatné časopisu Slovo a Misionár aby sa prišli zapísať do zákristie.
  • Nedeľu 23.10.2022 bude jesenná zbierka na misie.
  • Od pondelka si môžete prísť dávať na panychídu (1.11.)

Program bohoslužieb – 10. – 16. oktober

G r é c k o k a t o l í c k a    c i r k e v,    f a r n o s ť   Telgárt

Tel. 048-6194615, mobil: 0902 036 689                                                                                          

TÝŽDEŇ 
P o n d e l o k  10.október17:00+ Mária (40-dňová)
U t o r o k 11. október17:00+ Gustáv, Anna a ost. z rod. Kuchárovej, Lunterovej, Pisárovej, Rejdovianovej
S t r e d a 12. október17:00+ Miroslav, Šimon, Helena, Ján, Eliáš, Mária, Karol
Š t v r t o k 13. október7:30+ zo spolku Sv. ruženca
P i a t o k 14. október17:00+ Helena, Ján, Martin, ost. Z rod. Pisárovej, Lunterovej
S o b o t a 15. október7:30 + Mária a ost z rod.
19. nedeľa po  Päťdesiastnici 16. október9:00 14:00 Za farnosť   Večiereň
  • Prosím záujemcov a ročné predplatné časopisu Slovo a Misionár aby sa prišli zapísať do zákristie.
  • Nabudúci nedeľu bude zbierka na opravu veže.
  • Od 1.10.2022 sú v platnosti nové liturgické usmernenia. Viac informácii  na nástenke.
  • Naša Bratislavská eparchia začína od tohto cirkevného a školského roka Animátorskú školu pre mladých, ktorí majú záujem prehĺbiť svoj duchovný život a plnšie sa zapojiť do života cirkvi, najmä v práci s deťmi a mládežou. Ide o dvojročný akreditovaný kurz pre mladých od 16 rokov, ktorý bude pozostávať z dvanástich stretnutí (10 víkendových a 2 týždňových). Počas nich budú mať možnosť hlbšie spoznávať pravdy učenia Cirkvi, budovať vzťah s Bohom, rozvíjať a deliť sa o svoje dary a talenty, nadobudnúť nové zručnosti v oblasti komunikácie, angažovanosti, sebarozvoja a tímovej spolupráce. Na konci Animátorskej školy absolventi získajú aj certifikát od Ministerstva školstva SR. Bližšie informácie a prihlášky na Animátorskú školu Bratislavskej eparchie sú na stránke: www.grkatba.sk/asbae Termín prihlasovania je do 15.10.2022.